Áskriftarskilmálar

Skilmálar þessir gilda fyrir áskriftir á vegum Nexus, kt. 610501-2650

1. grein  - Áskrift

Áskriftargjald hvers mánaðar er greitt eftir á samkvæmt þeim gjaldskrár- og uppgjörsreglum sem eru í gildi á hverjum tíma hjá Nexus. Gjalddagi áskrifta er 3. hvers mánaðar og eindagi 5 dögum síðar.

Áskrift er bindandi fyrstu 5 mánuði eftir skráningu - eftir þann tíma er hún bundin þar til henni er sagt upp með símtali, 
tölvupósti, skriflega eða á annan sannanlegan hátt á skrifstofu félagsins (á ekki við um kynningar, sértilboð eða gjafaáskriftir). 
Uppsagnarfrestur ótímabundinna áskriftarsamninga er einn mánuður og uppsögn skal miðast við mánaðamót.

2. grein  - Greiðslufyrirkomulag

Sé reikningur ekki greiddur á eindaga skal áskrifandi greiða dráttarvexti, eins og þeir eru ákveðnir samkvæmt III. 
kafla laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001, frá og með gjalddaga til greiðsludags. Innheimtuviðvörun er send 
15 dögum eftir eindaga kröfu en sérstakt gjald vegna innheimtuviðvörunar leggst á kröfu við útsendingu hennar.

100kr þjónustugjald leggst á hverja kröfu sem greiðist í banka/heimabanka.

Hafi áskrift ekki verið greidd innan 60 daga fellur samningurinn úr gildi.  Nexus áskilur sér rétt til að setja skuldina 
í innheimtu að undangenginni viðvörun sem áskrifanda berst í pósti miðað við þær greiðsluupplýsingar sem 
áskrifandi hefur látið Nexus í té.

Kjósi áskrifandi sem greiðir áskriftargjaldið reglulega með greiðslukorti eða beingreiðslu að gera breytingar á áskrift, 
hvort heldur er varðandi samsetningu áskriftar sem greitt er fyrir eða greiðslumáta áskriftargjaldsins, ber 
honum að tilkynna slíkar breytingar til Nexus.

3. grein - Samskipti

Nexus áskilur sér rétt til að eiga í markaðssamskiptum við áskrifanda og eða greiðanda áskriftar, í gegnum síma, 
markpóst eða tölvupóst, á meðan áskriftartímabili stendur. Hætti áskrifandi í áskrift áskilur Nexus sér rétt til að eiga 
í markaðssamskiptum við viðkomandi  í gegnum, markpóst eða tölvupóst, í samræmi við ákvæði persónuverndarlaga nr. 77/2000 og fjarskiptalaga nr. 81/2003.

4. grein - Höfundaréttur

Vörur sem sendar eru á áskrifendur Nexus eru einungis ætlaðar til einkanota. 
Öll afritun, fjölritun og endurbirting er óheimil í hvaða formi sem er. Nexus áskilur sér rétt til tafarlausrar 
uppsagnar á þjónustu,án endurgreiðslu, brjóti áskrifandi á höfundarrétti Nexus.

5. grein - Aðsetur og upplýsingar

Áskrifanda ber að tryggja að upplýsingar um heimilisfang, greiðsluupplýsingar og aðrar upplýsingar séu sem réttastar 
og ber áskrifanda að tilkynna allar breytingar er við eiga til Nexus.

6. grein - Verðbreytingar

Nexus áskilur sér rétt til verðbreytinga á áskriftargjaldi en þó þannig að það sé tilkynnt með a.m.k. góðum fyrirvara 
á þjónustusvæði áskrifenda á vefsíðu Nexus.

7. grein - Dreifing útgáfu

Leðurblakan kemur út mánaðarlega. Dreifing er áætluð í fyrstu viku mánaðar.

8. grein - Breytingar á áskriftarskilmálum

Nexus áskilur sér rétt til þess að breyta áskriftarskilmálum þessum. Breytingar skulu kynntar viðskiptavinum 
með tveggja vikna fyrirvara á þjónustusvæði áskrifenda á vefsíðu Nexus. Breytingar skulu vera kynntar ásamt 
rétti áskrifanda til að segja upp áskrift vegna breytinganna.

9. grein - Óviðráðanleg ytri aðstæður

Það skal ekki teljast brot á efndum Nexus ef fyrirtækinu er ókleift að veita þjónustu vegna óviðráðanlegra ytri aðstæðna 
svo sem er varða dreifingu, prentun eða verkföll starfsmanna.

10. grein - Ágreiningur

Rísi ágreiningur um túlkun og skýringu á skilmálum þessum skal leitast við að ná sáttum með sanngirni að leiðarljósi, 
en annars má reka mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Áskriftarskilmálar þessir gilda frá 1. des  2018.